ข้อมูลครู บุคลากร

นางฎัฎฐากาญจน์ พรหมประโคน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชัยยงค์ วงศ์ภูธร
ครู คศ.3

นางสาวสุพัตรา อาถนา
ครู คศ.3

นายเรืองศักดิ์ ศรีสมภาร
ครู คศ.3

นางพเยาว์ นารมย์
ครู คศ.3

นางสาววิจิตรา เพ็งไสย์
ครู คศ.1

นางสาวจตุทิพย์ มหาราช
ครู คศ.1

นางสาววรรณภา พลเรือง
ครู คศ.1

นางสาวสุวดี ศรีกระเเจะ
ครูผู้ช่วย

นายชาคริต อ่อนเบ้า
ครูผู้ช่วย

นายโอภาส จินาวัลย์
พนักงานราชการ

นายนิวัฒน์ ศรีอาษา
ครูธุรการ